top of page

Adatvédelmi tájékoztató

ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Az Erzsébet Gondozóház magas színvonalú ellátást biztosít a gyógyászat széles körének biztosításával. A Gondozóház nem csak a  kiváló, magas szakmai tudású, nagy tapasztalattal rendelkező szakembereivel és a legmodernebb diagnosztikai, kezelési eljárásokkal, eszközök alkalmazásával kívánja garantálni a magas színvonalú ellátást, hanem biztosítani szeretné a hozzánk forduló Pácienseket arról, hogy adataik a legmagasabb szintű védelemben részesülnek. A Gondozóház ezért az Érintetteket (Pácienseket) az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánja tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Adatkezelési tájékoztatónkban foglalt tájékoztatásunk kiterjed az Pácienseink, szolgáltatásunkat igénybe vevő Érintettek adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Gondozóházunk – ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ Kft.– a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő vagy Gondozóház vagy Erzsébet Gondozóház). Mint Adatkezelőknek a személyes adatok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába kell legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára továbbítjuk-e.

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát jelen tájékoztatásban  szeretnénk Önnel megosztani.

 

 

 

Adatkezelő neve:                                         ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

 

RENDELŐ:                                                     ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ

(2100 Gödöllő, Légszesz utca 6.)

 

Székhely:                                                        2100 Gödöllő, Légszesz utca 6.

 

Cégjegyzékszám:                                            13-09-156610

 

Adószám:                                                        23933224-2-13

Képviselő:                                                       Dr. Mucsi János

E-mail-cím:                                                  info@erzsebetgondozohaz.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:                                      dr. Teker Orsolya 

 

 

 

 

E-mail-cím:                                                  adatvedelem@drtekerorsolya.hu

 

 

 

 

      I.         TÁJÉKOZTATÓNK CÉLJA ÉS HATÁLYA 

(1) Adatvédelmi tájékoztatásunk célja, hogy megismertessük Önt a  GONDOZÓHÁZ által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekkel. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatásban szabályozott adatvédelmi politikát Gondozóházunk, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. 

(2) A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Gondozóházunk különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

 

CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit és az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó „speciális” ágazati szabályozást.

    II.         ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK, FOGALMAK

(1) Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

(2) Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat,ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes szeméy egészségi állapotáról.

(3) Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett például, de nem kizárólagosan a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is), aki a szolgáltatást Gondozóházunkban igénybe veszi.

(4) Orvosi titok: a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat.

(5) Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

(6) Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos.

(7) Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

(8) Privát Egészségügyi Szolgáltató: A Központ, ahol Ön az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata történik. Jelen esetben az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ.

(9) Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

(10) Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben Gondozóházunk.

(11) Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Szolgáltatásunkban ilyen lehet a betegdokumentációra használatos szoftver, egy laborszolgáltató, de a könyvelés is, melyet minden típusú adatkezelésünknél pontosan meghatározunk. 

(12) Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

(13) Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik.

(14) Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  III.         AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA 

(1) Gondozóházunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli. 

(2) A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük vagy az Ön, mint Páciens hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használjuk fel. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

(3) Minden olyan esetben, ha a személyes adatait Gondozóház az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, és hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk Pácienseink számára, hogy a felhasználást megtiltsák. 

(4) Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Így kérjük Önöket, hogy amikor adataikat megjelenítik vagy bediktálják Gondozóházunkban, azt minden esetben ellenőrizzék vissza! Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek, tájékoztatónk „Páciens jogai és érvényesítésük módja” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet.

(5) A 16. életévét be nem töltött személy – Érintett – személyes adatai a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetjük. Mint Adatkezelőknek nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Páciens illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Kérjük ennek tudomásul vételét!

(6) A Gondozóház által kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – Címzetteken kívül harmadik félnek át nem adjuk. 

(7) A Gondozóház a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Pácienst, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

  IV.         ADATKEZELÉSEINK BEMUTATÁSA 

(1) Gondozóházunk egészségügyi szolgáltató- gazdasági társaság. A Páciensek vizsgálatait magánellátás keretei között végezzük, nem finanszírozott szolgáltatóként. Egészségügyi szolgáltatásunkban több terület ellátásával foglalkozunk: tüdőgyógyászat, diabetológia, allergológia, gyermekgyógyászat, gyermek- tüdőgyógyászat, szemészet és dohányzásról leszoktatás támogatása.

(2) Az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZAT a Pácienseink önként keresik fel és maguk választják meg az ellátást, amit igénybe kívánnak venni. 

 (3) Gondozóházunkkal kapcsolatba kerülő Pácienseink – bármelyik ellátásunkat is veszik igénybe- ugyanazon adatkezelési gyakorlattal találkozhatnak.

(4) A Gondozóház a természetes személyazonosító adatokat az Érintettől veszi fel. munkatársaink az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálják, hogy ellenőrizzék az adatok helyességét, de másolatot egyetlen esetben sem készítenek róla.

(4) Tájékoztatjuk, hogy Weboldalunk, az erzsebetgondozohaz.hu sütiket használ. 

AZ ALÁBBI ADATAIT KEZELJÜK, AKKOR, AMIKOR EGYÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST VESZ IGÉNYBE AZ ERZSÉBET GONDOZÓHÁZBAN:

 

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Amikor Ön felkeresi az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZAT és igénybe veszi bármelyik ellátásunkat, az ellátást igazoló és leíró dokumentációjába feltüntetjük adatait. Az adatkezelésnek célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, az eredményes gyógykezelési tevékenység elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is. Cél továbbá az Érintett egészségi állapotának nyomon követése, a betegjogok érvényesítése. 

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pácienseink vizsgálata, kezelése és annak dokumentálása.

 • Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről; 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről)

 • Érintettek kategóriái: A szolgáltatást igénybe vevő Páciensek.

 • Kezelt személyesadatok: Az azonosításhoz és ellátáshoz szükséges adatok:  név, születési név, TAJ, lakcím, születési hely és idő, az ellátással összefüggő adatok.

 • Adatfeldolgozó: Főnix járóbetegellátó modul, SYNLAB Hungary Kft; Corden International (Magyarország) Kft.

 • Címezett: Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK).

 • Tárolási hely: Dokumentációnk egy része papíron, más része pedig elektronikusan keletkezik. Elektronikus dokumentáció számítógépen (Főnix járóbetegellátó modul), papíralapú dokumentáció zárható szekrényekben.

 • Adatkezelés tervezett időtartama: 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyesadatok kezeléséről és védelméről rendelkező jogszabály és a 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló szabályozásban és a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről meghatározott  időtartam (Eütv. 30. § (1) bekezdése szerint az adatfelvételtől számított 30 év, zárójelentések esetében 50 év, képalkotódiagnosztikai felvételek esetében 10 év).

 

2. BEJELENTKEZÉS  AZ ERZSÉBET GONDOZÓHÁZBA

     

Bejelentkezéssel kapcsolatos adatok kezelése akkor történik, amikor pácienseink időpontot foglalnak az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ-nál. Rendeléseinkre lehetősége van telefonon, e-mailen, vagy a weboldalunkon az időpontfoglaló rendszeren keresztül is bejelentkezni.

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Páciensek időpont-egyeztetési célú megkeresései, időpontfoglalás.

 • Adatkezelés jogalapja: Szerződéses jogalap.

 • Érintettek kategóriái: Az ellátás igénybevételét kezdeményező Páciensek.

 • Kezelt személyesadatok: Név, telefonszám, e-mail cím, választott ellátás, időpont, választott kezelőorvos. Telefonszámát és e-mail elérhetőségét a könnyebb kapcsolattartás végett kezeljük.

 • Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője, weboldalon történő bejelentkezésnél az időpontfoglaló rendszer üzemeltetője

 • Tárolási hely: Szoftverünkben és e-mail-ban tároljuk adatait.

 • Adatkezelés tervezett időtartama: Minden tárgyév végén töröljük a bejelentkező e-maileket és a weboldali online foglalásokat, garanciális kezelések esetén a garancia leteltét követően töröljük az adatokat. 

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni! Amennyiben, mint szülő/gondviselő kiskorú gyermeke számára foglal időpontot, szükséges hozzájárulása gyermekei adatainak kezeléséhez.

 

3. SZÁMLÁKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE

 

Az ellátást követően Gondozóházunk számlát állít ki, így a számlázással összefüggő adatait a továbbiakban kezeljük. A fizetés minden esetben az Gondozóház recepcióján történik a vizsgálatokat követően, ahol munkatársaink kiállítják Önnek a végszámlát. 

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Pénzügyi elszámolás, bizonylati rend.

 • Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség jogalapja (2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról).

 • Érintettek kategóriái: Minden Érintett, akiknek nevére számla kiállítására került sor.

 • Kezelt személyes adatok: Számlafizető neve és számlázási címe, esetenként Egészség Pénztári Tagság azonosítója, ellátás típusa, végösszeg.

 • A személyes adatok címzettje: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 • Adatfeldolgozó: Főnix járóbetegellátó modul, Szám-Adó 2005 Kft. (Székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 59.; Cégjegyzékszám: 13-09-105861; Adószám: 13618913-2-13).

 • Tárolási hely: Aktuális havi dokumentációt zárt szekrényben Adatkezelő Központjában és a Könyvelőiroda irodájában.

 • Adatkezelés tervezett időtartama: 2000. évi C. törvény a Számvitelről; 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló rendelkezései szerint 8+ 1 év időtartamban.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! Ennek ellenőrzését nem áll módunkban megtenni!

 

 

4. HÍRLEVÉL KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATOK KEZELÉSE 

 

Ezen adatok kezelése akkor történik ha Ön hírlevelek küldéséhez hozzájárult. Hírleveleink küldésével Gondozóházunk marketing célú megkereséseivel szeretné Önt tájékoztatni Központunkban elérhető új kezelésekről, esetlegesen kihirdetett aktuális akciókról.

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Meglévő és leendő Pácienseink marketing célú tájékoztatása.

 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

 • Érintettek kategóriái: a Hírlevelére felíratkozó érdeklődők.

 • Kezelt személyesadatok: név, e-mail cím.

 • Adatfeldolgozó: Hírlevélküldő és adatbázis kezelő szolgáltatás.

 • Adatkezelés tervezett időtartama: Az Érintett által történő visszavonásig, leíratkozásig.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

 

5. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VÉLEMÉNYKÖZLÉS ONLINE PUBLIKÁCIÓS CÉLRA.

 

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor Rendelésünkön történt kezelése, ellátása alatt vagy azt követően szeretnénk megtudni Öntől, hogy milyen tapasztalatai voltak kezelése és ellátása során. Az Ön véleményét Rendelésünk arra használja fel, hogy magasabb színű ellátást tudjon biztosítani Páciensei számára és szükség esetén folyamatait az Önök igényéhez, kényelméhez tudja igazítani. A betegelégedettség mérése anonim módon is történhet. Ebben az esetben személyes adatok kezelése nem történik. Adatait az alábbiak alapján csak abban az esetben kezeljük, ha Ön azt feltünteti vagy hozzájárulását adta.

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célj: Ellátásban résztvevő Páciensek elégedettségének mérése, minőségbiztosítás és közvéleménykutatások lebonyolítása. 

 • Adatkezelés jogalapja: Az Ön, mint Páciens hozzájárulása

 • Érintettek kategóriái: azon Páciensek, akik az ellátást igénybe vették Gondozóházunkban.

 • Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató

 • Kezelt személyesadatok: név, páciens véleménye.

 • Adatkezelés tervezett időtartama: az érintett Páciens által történő visszavonásig.

 

 

6. KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KELETKEZETT ADATOK KEZELÉSE.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Gondozóházunk táblával jelzett területein és helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk A kamerák egyes esetben élőképet mutatnak, de más kameráink képrögzítést és tárolást is lehetővé tesznek. A kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer működtetése az Erzsébet Gondozóház szolgáltatását igénybe vevők élet és testi épség védelme, Gondozóházunk jogos érdekén alapuló vagyonvédelme. A Kamerákra vonatkozó  részletes adatkezelési tájékoztatásunk elérhető az Erzsébet Gondozóházban, ahol a kamerákat üzemeltetjük.

 

 

 • A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Önök életének és testi épségének védelme és szolgáltatásunk biztonsága,  vagyonvédelme.

 • Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek.

 • Érintettek kategóriái: Mindenki, aki szolgáltatásunkat igénybe veszi.

 • Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe!

 • Adatkezelés tervezett időtartama: Maximum 3 nap

 

WEBOLDALUNKKAL KAPCSOLATBAN TÁJÉKOZTATJUK, HOGY 

WWW.ERZSEBETGONDOZOHAZ.HU OLDALUNK SÜTIKET HASZNÁL:

 

Amennyiben ahhoz Ön kifejezett hozzájárulását adta, sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. A www.erzsebetgondozohaz.hu weboldalunk különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. 

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk az www.erzsebetgondozohaz.hu weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Kizárólag olyan sütiket alkalmazunk, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben erre sor kerül. 

A weboldalunk látogatója által rögzített adatokat tároló sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása esetén az érintett előzetes hozzájárulását is be kell szerezni. 

 

www.erzsebetgondozohaz.hu látogatója, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosítómegoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé harmadik félnek számító szolgáltatók által, például a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés. 

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

Ün beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával Ön tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldalunk működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy

a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

a Microsoft Edge alkalmazásban hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/tudnivalók-a-követés-megelőzéséről-a-microsoft-edge-ben-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869

 

    V.         Az érintettek az adatkezelés teljes ideje alatt élhetnek az alábbi jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

(1) Ön, mint Érintett kérheti, hogy a Gondozóház tájékoztassa, kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. 

(2) Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan bármikor írásban fordulhat Hozzánk. A Gondozóház címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ mail címre – info@erzsébetgondozohaz.hu- küldött e-mailben tájékoztatást is kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ Páciens esetén csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Páciens regisztrált e-mail címéről küldik. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a tájékoztatás megadása előtt Gondozóház az Érintettet más módon is beazonosítsa. 

(3) A tájékoztatás kérése kiterjedhet, az érintettről az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait. 

 

2.     Helyesbítéshez való jog

(1) Kérheti Ön Gondozóházunktól, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

3.    Törléshez való jog

(1) A Páciens kérheti a Gondozóház által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható!  A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatóak helyre!

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

4.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő Páciens kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Gondozóházunk korlátozza, akkor ha Ön  vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. 

(2) Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Gondozóház korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön, mint Páciens ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. 

(3) A Páciensként továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Gondozóházkorlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.    Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Így a Páciens kérheti, hogy a Gondozóház a Páciens által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa. 

6.    A tiltakozáshoz való jog

(1) A Páciens tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése jogos érdek jogalapon történik.

   VI.         ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) Amennyiben Gondozóházunkhoz kérelem érkezik be, úgy lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről. 

(2) Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt a meghosszabbítás megfelelő indokolásával együtt.

(3) Az első tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk, kivéve, ha:

 • a Páciens ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást, intézkedést;

 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

 • a kérelem túlzó.

 

(4) Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért adminisztrációs díjat számolhat fel, melyről előre tájékoztatjuk a kérelmezőt.

 

(5) A Gondozóház a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 • az Érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást Gondozóházunknak;

 • A Gondozóház nem ismeri az Érintett elektronikus elérhetőségét.

VII.         ADATBIZTONSÁG

(1) A Gondozóház által kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

(2) Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldásokat alkalmazunk. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap Gondozóházunkban végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke.

(3) A Gondozóház mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a szolgáltatást igénybe vevő Páciensek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Rendelet valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

(4) A Gondozóház adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag Gondozóház erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá a hozzáférési szintek kialakított mértékéig.

(5) Biztosítjuk, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére Gondozóház minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

(6) Szolgáltatásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi a jogosulatlan hozzáférés ellen.

(7) Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett Adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Gondozóházunk, mint Adatkezelő és az Adatfeldolgozóink is szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaznak. Adatfeldolgozóink ezekről a védelmi eljárásokról megállapodásban biztosítják Gondozóházunkat.

(8) Az adatok tárolására használt eszközök jelszóval védettek, a Szolgáltatásunkban meghatározott módon a hozzáférési szintek szigorúan szabályozottak.

(9) A papír alapon tárolt dokumentumok esetében olyan zárt tárolást alkalmazunk, amely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. A papír alapon tárolt dokumentumok hozzáférését a Gondozóház jogosultsági szintek beépítésével szabályozza. 

(10) A Gondozóház felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor Gondozóházunk mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.  

(11) A www.erzsebetgondozohaz.hu oldal SSL titkosítást használ.

VIII.         PANASZOK KEZELÉSE

(1) Adatvédelmi vonatkozású kérelmét, tiltakozását, panaszát az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ és a kijelölt adatvédelmi tisztviselőnk kezeli. 

(2) Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét Gondozóházunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni. 

(3) Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1)391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

(4) Amennyiben az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat. Kizárólag olyan adatokat adunk át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

  IX.         ADATVÉDELMI INCIDENS

(1) Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Gondozóházunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

(2) Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt - az Érintettet (Pácienst)- az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit.

    X.         IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 (1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

(2) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

(3) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(6) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

(7) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

(8) 2000. évi C. Törvény a számvitelről

(9) 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

(10) 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

 

  XI.         TÁJÉKOZTATÓ VÁLTOZÁSAI 

Az ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes. 

 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt!

 

A Tájékoztató hatályba lépésének napja:  2018. szeptember 1.

Tájékoztató módosításának napja: 2023.január 1.

 

ERZSÉBET GONDOZÓHÁZ
 

bottom of page